admin
16-02-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
pozostali opiekunowie dziecięcy

Miejsce Pracy
37-413 Harasiuki, powiat: niżański, woj: podkarpackie

Obowiązki:
Praca 1 - 2 godziny dziennie 10 godzin tygodniowo

I. Zakres wykonywanych czynności w ramach umowy:1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza:1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,2) prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j. t. Dz. U z 2015r. Poz. 581 z późn. zm.)4. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 10 godzin tygodniowo.
II. Niezbędne wymagania:1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej , fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:1) szpitalu psychiatrycznym;2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;3) placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;4) ośrodku terapeutyczno -edukacyjno - wychowawczym;5) zakładzie rehabilitacji;6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby , które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;2) kształtowanie nawyków celowej aktywności;3) prowadzenie treningu zachowań społecznych.5. Obywatelstwo polskie6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku


III. Wymagania dodatkowe:1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.2. Spostrzegawczość , podzielność uwagi.3. Zrównoważenie emocjonalne.4. Odporność na trudne sytuacje i stres.5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.8. Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.
IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:1. List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.4. Oświadczenie osoby , że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.5. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane:Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Ośrodka Pomocy Społecznej w Harasiukach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).Komplet dokumentów należy złożyć osobiście , przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 20 lutego 2017r. do godz. 12.00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach, 37- 413 Harasiuki 112a z dopiskiem Specjalistyczne usługi opiekuńcze


Oferujemy:
Umowa zlecenie
Wynagrodzenie brutto: od 18 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
staż pracy ogółem: lata: 0, miesiące: 6

Dane Pracodawcy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach
Polska
podkarpackie
niżański
Harasiuki
Harasiuki

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.158791364
email:


Telefon: 158791364

QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV