admin
10-04-19 0 Odsłon


Praca na stanowisku:SPECJALISTA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WE WROCŁAWSKIM CENTRUM INTEGRACJI
specjalista do spraw zamówień publicznych

Miejsce Pracy
Strzegomska 49, 53-611 Wrocław, powiat: m. Wrocław, woj: dolnośląskie

Obowiązki:
1. kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych
2. sporządzanie planów zamówień publicznych/ planów postępowań i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych.
3. opracowanie jednolitych wzorów dokumentów, takich jak: specyfikacje istotnych warunków zamówienia, wzory umów, oświadczeń itp.
4. przygotowywanie korespondencji do Wykonawców (np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów, wezwanie do złożenia wyjaśnień itp.)
5. współpraca z osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia, jak również z członkami komisji przetargowych we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego
6. Uczestnictwo w komisjach przetargowych w tym badanie i ocena ofert, powołanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
7. udział w przygotowaniu materiałów w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej i ewentualnie reprezentowanie Zamawiającego.
8. wykonanie zadań doradczych i kontrolnych, opiniowanie wyboru trybu postępowania
9. przygotowanie raportów, zestawień, sprawozdawczości oraz raportowanie sałokształtu prac
10. szkolenie pracowników i innych osób biorących udział w postępowaniach o bieżące udzielenie zamówień publicznych
11. monitorowanie wprowadzanych zmian ustawowych i analiza wpływu tych zmian na obowiązujące regulacje wewnętrzne obowiązujące u Zamawiającego, w tym bieżące dostosowanie regulacji wewnętrznych do znowelizowanych, obowiązujących przepisów prawa. Bieżące informowanie o zmianach przepisów.
12. opracowanie i przekazanie do archiwizowania całości prowadzonej dokumentacji.
Wymagane dokuemnty:
Obowiązkowe:
- Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego,
- kserokopie dokumentów lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa członkowskiego UE,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii w środowisku,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie minimum 2 letniego doświadczenia w zakresie przeprowadzania procedur związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych.
Dodatkowe:
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem np. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy, na stanowisku objętym naborem.
Forma i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.
2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem : Nabór na stanowisko: Specjalista zamówień publicznych
we Wrocławskim Centrum Integracji w terminie do dnia : 22.04.2019 do godz. 16:00\
3. Informacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji.
4. Aplikacje, które wpłyną do WCI po terminie, lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Inne informacje: Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zastaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dodatkowych informacji udziela:
p. Ewa Żmuda - Zastępca Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji tel. 717823515 godz. 9:00-14:00

Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 2 250 PLN
Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania WCI

Opis


Wymagania
zawód: Specjalista do spraw zamówień publicznych (wymagany staż - lata: 2)
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
uprawanienia: windows, office

Inne wymagania: Wymagania:
1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
6. Doświadczenie w zakresie przeprowadzania procedur związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.
7. Udokumentowana wiedza z zakresu zamówień publicznych oraz minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i przeprowadzania zamówień publicznych.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :
1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą, a szczególnie:
- ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
- ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
2. Umiejętność interpertacji przepisów dotyczących zamówień publicznych.
3. Biegła znajomość obsługi komputera (m.in. systemy operacyjne MS Windows, pakiet MS Office, Internet).
4. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.
5. Bardzo dobra organizacja pracy.
6. Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.
7. Systematyczność i operatywność.
8. Umiejętność poprawnego formułowania pism.
9. Kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu.
staż pracy ogółem: lata: 2

Dane Pracodawcy
Wrocławskie Centrum Integracji
Polska
dolnośląskie
m. Wrocław
Wrocław
Wrocław Strzegomska 49

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.717823518
email:


Telefon: 717823518

QR code

Inne oferty pracy:

BuyCoinNow

miracle telecom


Donate Bitcoin

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV