admin
15-11-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:SPECJALISTA
inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne

Miejsce Pracy
Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-950 Koszalin, powiat: m. Koszalin, woj: zachodniopomorskie

Obowiązki:
Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót/budowy branży sanitarnej na podstawie Ustawy Prawo budowlane oraz uregulowań wewnętrznych Straży Granicznej. Przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie realizowanych przez Ośrodek zadań inwestycyjnych, remontowych i prac konserwacyjnych branży sanitarnej. Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych i udział w postępowaniach przetargowych. Przygotowanie zapotrzebowań, zleceń i umów dotyczących zakupu i konserwacji materiałów i urządzeń sanitarnych w tym: klimatyzacji, kotłowni, hydrantów. Nadzór nad realizacją tych umów. Egzekwowanie wynikających z niej należności. Przygotowywanie umów dotyczących zakupu i dystrybucji ciepła, gazu, wody, odprowadzenia ścieków i wód opadowych i kontrolowanie realizacji tych umów. Prowadzenie ewidencji zużycia mediów. Analiza powyższego zużycia oraz podejmowanie czynności zmierzających do ich racjonalizacji. Organizowanie i kierowanie pracą konserwatorów wykonujących prace konserwacyjne i remontowe branży sanitarnej. Wykonywanie autoryzowanych rysunków roboczych rozwiązań sanitarnych robót wykonywanych na zgłoszenie. Sporządzanie harmonogramów niezbędnych przeglądów w zakresie sanitarnym. Sprawdzanie wykonanych protokołów oraz zgłaszanie wszelkich braków i nieprawidłowości. Wykonywanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowych i dokumentowanie realizowanych czynności. Wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowanych znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka i rzetelne dokumentowanie ich wyników. Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonywanej w trybie zleconym. Przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, o zmianę sposobu użytkowania, zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia robót sanitarnych, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Udział w odbiorach technicznych obiektów i przekazywaniu ich użytkownikom. Wykonanie programów inwestycji, programów robót, kosztorysów, zestawień materiałów i narzędzi oraz zbiorczego zestawienia kosztów. Udział w przygotowywaniu wytycznych do projektowania. Sprawdzanie i opiniowanie programów funkcjonalnoużytkowych, koncepcji architektonicznobudowlanej i dokumentacji technicznej wkonywanej w trybie zleconym. Udział w przeglądach gwarancyjnych obiektów, dokumentowanie przeprowadzenia tych czynności ze wskazaniem stwierdzonych usterek, egzekwowanie usunięcia stwierdzonych usterek.

Oferujemy:
Umowa o pracę na okres próbny
Wynagrodzenie brutto: od 2 340 PLN
+ 5 % premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy

Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
uprawanienia: prowadzenie samochodu (prawo jazdy kategorii B)","przetwarzanie tekstu - Microsoft Word","korzystanie z arkusza kalkulacyjnego - Microsoft Excel","kosztorysowanie z wykorzystaniem programów komputerowych
Inne wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii sanitarnej, staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót 1 rok, lub 2 lata na stanowisku technicznym w zakresie obejmującym realizacje instalacji sanitarnych ( np. majster, brygadzista, asystent kierownika robót, projektant), znajomość ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017, poz. 1332), znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017, poz. 1579)
Mile widziane: posiadanie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. poz. 1332) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, uprawnienia dozorowe grupa 2 G-2 (w zakresie obsługi i konserwacji, remontu i montażu) - wymagane przy realizacji obowiązków, uprawnienia dozorowe grupa 3 G-3 (w zakresie obsługi i konserwacji, remontu i montażu oraz kontrolno-pomiarowych) - wymagane przy realizacji obowiązków.
staż pracy ogółem: lata: 1

Dane Pracodawcy
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
Polska
zachodniopomorskie
m. Koszalin
Koszalin
Koszalin Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.94 3444081
email:


Telefon: 94 3444081

QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV