admin
15-11-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:OPIEKUN
opiekun w domu pomocy społecznej*

Miejsce Pracy
36-040 Boguchwała, powiat: rzeszowski, woj: podkarpackie

Obowiązki:
Wymagane dokumenty:
1. CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kopię dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
4. Kopię dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie.
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z
podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym nadawcy oraz dopiskiem
Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun/Opiekunka osobiście w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale pokój nr 5 ( I
piętro), 36-040 Boguchwała ul. Doktora Tkaczowa 134 lub wysłać pocztą na
wskazany wyżej adres w terminie do 13 lipca 2017. do godziny 15:30.
Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do MOPS
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się
możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.


Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 1 800 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: PRACA SOCJALNA
uprawanienia: PRAWO JAZDY KAT. B
Inne wymagania: Wymagania niezbędne :
a) prawo do wykonywania zawodu :
- opiekuna środowiskowego
- asystenta osoby niepełnosprawnej
- pielęgniarza
- opiekuna osoby starszej
- opiekuna medycznego
- opiekuna w ośrodku pomocy społecznej
oraz ukończyła szkolenie :
- w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej
Lub posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w tym
zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli
opiekuna faktycznego i odbyła 80 godzinne szkolenie z zakresu
realizowanej usługi
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
f) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z
pełni praw publicznych
Dane Pracodawcy
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOGUCHWALE
Polska
podkarpackie
rzeszowski
Boguchwała
Boguchwała TKACZOWA 134

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV