admin
01-12-17 0 Odsłon


Praca na stanowisku:MŁODSZY REFERENT DS. WYMIARU I KSIĘGOWOŚCI OPŁATY GO
technik prac biurowych*

Miejsce Pracy
Zglenickiego 42, 09-411 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie

Obowiązki:
Stała aktualizacja bazy danych rejestru ZGRP wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi. Prowadzenie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: a) bieżące księgowanie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, b) prowadzenie na poszczególnych kontach podatników prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzenie kart kontowych osób fizycznych i osób prawnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bieżąca kontrola terminowości dokonywania wpłat przez podatników. Bieżąca analiza kart podatników pod kątem istniejących wpłat i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Dokonywanie analizy stanu zaległości w opłacie. Przygotowywanie informacji dla Zespołu finansowo księgowego w zakresie zwrotów nadpłat oraz zaksięgowaniu kosztów egzekucyjnych potrąconych przez urząd skarbowy. Zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg procedur wewnętrznych. Przygotowywanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty oraz postanowień w sprawie zwrotu nadpłaconej opłaty. Sporządzanie raportów dziennych dotyczących wpłat bankowych. Miesięczne sporządzanie zestawień i ich uzgodnień w zakresie zadań realizowanych przez zespół. Przygotowywanie danych do sprawozdań. Przygotowywanie zaświadczeń o dokonaniu wpłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu dowodu wpłaty na jego wniosek.

Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie zawodowe
Inne wymagania: Wymagania niezbędne na stanowisku: Wykształcenie: min. średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe. Nieposzlakowana opinia. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe na stanowisku: Mile widziane doświadczenie zawodowe zbieżne z wymaganym na stanowisku. Umiejętność obsługi komputera, w tym pracy w systemie operacyjnym Windows oraz umiejętność sprawnego korzystania z pakietu MS Office. Na tym stanowisku wymagana będzie znajomość m.in. następujących ustaw: 1. z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), 2. z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 446 z późn zm.), 3. z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.), 4. z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1785), 5. z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2017 poz. 201 z późn. zm.), 6. 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1201 z późn. zm.), 7. z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1453), 8. z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.), 9. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ), 10. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2017 poz. 1289), 11. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257), 12. z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1785)
a także wiedza w zakresie: a) Działalności Statutowej Związku Gmin Regionu Płockiego (Statut Związku Gmin Regionu Płockiego), b) Znajomości specyfiki Gmin -Członków Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dane Pracodawcy
Związek Gmin Regionu Płockiego
Polska
mazowieckie
m. Płock
Płock
Płock Zglenickiego 42

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:QR code

Inne oferty pracy:Donate Bitcoin

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV