admin
01-12-17 0 Odsłon


Praca na stanowisku:MŁODSZY REFERENT DS. PROJEKTÓW I PROGRAMÓW NIEINWESTYCYJNYCH
technik prac biurowych*

Miejsce Pracy
Zglenickiego 42, 09-411 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie

Obowiązki:
Przygotowywanie dokumentów do instytucji wspierających działanie Związku w zakresie programów i projektów oraz podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pomocowych z zakresu działania działu programów i projektów. Bezpośrednia realizacja czynności związanych z realizacją programów i projektów zaaplikowanych przez ZGRP lub Gminy członków ZGRP. Dokonywanie rozliczeń programowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie programami, regulaminami, dokumentami programowymi i umowami zawartymi w celu realizacji danego projektu dedykowanego tak po stronie instytucji zarządzającej projektem jak i po stronie wykonawców projektów. Gromadzenie i sprawdzanie dokumentacji z zakresu środków pomocowych na realizację zadań oraz przesyłanie stosownych informacji do gmin. Sporządzanie i przekazywanie Zarządowi i członkom ZGRP informacji wraz z opinią o możliwości ubiegania się o środki pomocowe dla wskazanych projektów na realizację zadań własnych ZGRP lub Gmin członków ZGRP. Przygotowywanie załączników niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego zgodnie z zasadami określonymi we właściwych dla danego programu dokumentach programowych i proceduralnych. Sporządzanie koncepcji, studiów wykonalności i biznesplanów niezbędnych do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz zlecanie w trybie ustawy PZP branżowych wskazanych opracowań. Opiniowanie wraz z formułowaniem wniosków i wytycznych dokumentów planistycznych i strategicznych w zakresie zgodności z zapisami krajowych dokumentów programowych umożliwiających wykorzystanie środków pomocowych. Opiniowanie wraz z formułowaniem wniosków i wytycznych strategii rozwoju, budżetu, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ZGRP w tym w zakresie planowanych zmian w w/w dokumentach w zakresie możliwości pozyskania funduszy pomocowych. Pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji o dostępnych programach pomocowych (europejskich i innych) oraz procedurach ich uzyskiwania, służących realizacji zadań Związku i rozwojowi lokalnemu. Opracowywanie wniosków o uzyskanie dotacji na realizację zadań Związku. Sporządzanie rozliczeń z wykonania i wykorzystania dotacji zgodnie z zawartymi umowami. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zakresie powierzonych zadań oraz udział w pracach komisji przetargowej. Wysyłanie za pomocą Internetu ogłoszeń o rozpoczęciu i wyniku postępowań do BZP. Gromadzenie materiałów merytoryczno-informacyjnych dotyczących zamówień publicznych. Przygotowywanie sprawozdań i informacji dla Zarządu i członków Związku oraz na stronę internetową ZGRP z realizacji programów i zadań. Sporządzanie wniosków o płatność projektu. Monitorowanie wpłat i wypłat płatności na/z konta bankowego obsługującego projekt oraz dokonywanie okresowych analiz w ramach udzielonych upoważnień. Sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizacji projektu zgodnie z wymogami Instytucji Finansującej i Instytucji Pośredniczącej oraz w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych. Współpraca z instytucjami zarządzającymi, wdrażającymi oraz pośredniczącymi w realizacji programów finansowanych ze środków pomocowych na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym właściwymi dla danego programu bądź realizowanego projektu. Kwalifikowanie wydatków z podziałem na środki własne i środki z udziałem funduszy zewnętrznych. Przyjmowanie dokumentów podlegających ewidencji księgowej. Sprawdzanie czy zobowiązanie wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym projektu. Prowadzenie dokumentacji projektu. Przygotowywanie dokumentów (not) obciążających jednostki współfinansujące projekt do wysokości założonego udziału w finansowaniu. Bezpośrednia współpraca z jednostkami uczestniczącymi/nadzorującymi/ finansującymi projekt udzielanie informacji dotyczących wysokości planu płatności. Sporządzanie innych zestawień i sprawozdań finansowych dotyczących projektu. Prowadzenie bazy danych w zakresie aktów prawnych Rzeczypospolitej Polskiej dostosowujących prawo polskie do wymogów Unii Europejskiej w obszarze działania działu. Współpraca z Zespołem projektów i programów inwestycyjnych przy organizacji i koordynacji całokształtu działań promocyjnych realizowanych projektów i programów. Organizacja i koordynacja całokształtu działań promocyjnych realizowanych projektów i programów. Organizacja i koordynacja promocji Związku Gmin Regionu Płockiego, w tym tworzenie, aktualizacja informacji zamieszczanych na stronach internetowych ZGRP oraz portalach społecznościowych we współpracy z poszczególnymi komórkami. Opracowywanie analiz i rekomendacji dotyczących tworzenia warunków organizacyjnych i instytucjonalnych do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie ZGRP. Tworzenie i aktualizacja dokumentów strategicznych związanych z systemem gospodarki odpadami.

Oferujemy:
Umowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie zawodowe
Inne wymagania: Wymagania niezbędne na stanowisku: Wykształcenie: min. średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe. Nieposzlakowana opinia. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe na stanowisku: Mile widziane doświadczenie zawodowe zbieżne z wymaganym na stanowisku. Umiejętność obsługi komputera, w tym pracy w systemie operacyjnym Windows oraz umiejętność sprawnego korzystania z pakietu MS Office. Posiadanie czynnego prawa jazdy kategorii B. Na tym stanowisku wymagana będzie znajomość m.in. następujących ustaw: 1. z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, 2. z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 3. z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, 4. z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 5. Kodeks postępowania administracyjnego, 6. z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 7. z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 25 z późn. zm.), 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a także wiedza w zakresie: a) Działalności Statutowej Związku Gmin Regionu Płockiego (Statut Związku Gmin Regionu Płockiego), b) Znajomości specyfiki Gmin -Członków Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dane Pracodawcy
Związek Gmin Regionu Płockiego
Polska
mazowieckie
m. Płock
Płock
Płock Zglenickiego 42

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:QR code

Inne oferty pracy:Donate Bitcoin

BitBay - Największa Polska giełda cyfrowych walut

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV