admin
14-11-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:INSPEKTOR WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. REALIZACJI I NADZORU INWESTYCYJNEGO
pozostali inżynierowie budownictwa

Miejsce Pracy
Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, powiat: m. Płock, woj: mazowieckie

Obowiązki:
Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:
1. Kontrolowanie budów celem sprawdzenia realizacji i zgodności wykonawstwa z projektem, sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż;
2. Dokonywanie odbiorów robót zanikowych i dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy;
3. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną, na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne i zgłoszenie ewentualnych uwag o nieprawidłowościach;
4. Kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem i przedmiotem umowy oraz wykonanie sprawozdań;
5. Kontrolowanie prawidłowości rozliczeń finansowych poszczególnych etapów realizacji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji służącym do sporządzenia dokumentów OT i PT;
6. Sporządzanie: dowodów OT (ujawnienie środka trwałego na majątku Gminy), projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozdysponowania środków trwałych oraz dowodów PT;
7. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych lub ich prowadzenie;
8. Rozwiązywanie kolizji wynikłych podczas realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego;
9. W przypadku zaistnienia robót dodatkowych sporządzanie niezbędnych dokumentów tj. sprawdzanie obmiarów kosztorysów, ustaleń, sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót oraz wnioskowanie do Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych (WIR-I) o udzielenie zamówienia na wykonanie robót;
10. Przekazanie zadania inwestycyjnego do użytkowania;
11. Współuczestniczenie przy przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót oraz zapoznanie się z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji zadania;
12. Prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu inwestycyjnego: Wykonawcą, Biurem Projektowym, użytkownikami sieci, Strażą Pożarną, Sanepidem (PSSE), Inspekcją Pracy, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi;
13. Ocena inwestycji kwalifikująca zadania inwestycyjne do odbioru końcowego: przegląd inwestorski sprawdzający jakość i prawidłowość wykonanych robót; sporządzanie i ocena dokumentów odbiorowych;
14. Uczestnictwo w pracach komisji odbiorowej oraz odbiorach ze służbami zewnętrznymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
15. Przeprowadzanie w okresie rękojmi i gwarancji przeglądów gwarancyjnych zadania inwestycyjnego i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek.


Oferujemy:
Umowa o pracę na okres próbny
Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa;
6. staż pracy minimum 3 lata na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych;
7. uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej lub drogowej;
8. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
9. prawo jazdy kat. B;
10. znajomość programów do kosztorysowania.

Wymagania dodatkowe:
znajomość ustaw:
- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)
- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
- z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


Dane Pracodawcy
Urząd Miasta Płocka
Polska
mazowieckie
m. Płock
Płock
Płock Pl. Stary Rynek 1

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV