admin
13-02-18 0 Odsłon

Praca na stanowisku:INSPEKTOR
(DS. DOKUMENTACJI KADROWEJ FUNKCJONARIUSZY)
W
REFERACIE DS. FUNKCJONARIUSZY
SEKCJI SPRAW OSOBOWYCH
WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA

pracownik do spraw osobowych

Miejsce Pracy
Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn, powiat: kętrzyński, woj: warmińsko-mazurskie

Obowiązki:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
przygotowywanie rozkazów o przyznaniu nagród uznaniowych, o mianowaniu na stopień w korpusie podoficerów, aktów mianowań oraz innej dokumentacji wynikającej ze stosunku służbowego funkcjonariuszy w zakresie wskazanym przez przełożonych w oparciu o weryfikację obowiązujących przepisów i uprzednio zaopiniowaną i przeanalizowaną przez funkcjonariuszy Referatu ds. Funkcjonariuszy dokumentację (wnioski). Sporządzanie wyciągów ze zbiorczych rozkazów celem zapoznania z nimi zainteresowanych funkcjonariuszy.
udzielanie informacji oraz sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy oddziału na prośbę zainteresowanych celem przedłożenia w urzędach, jak również korzystania z przysługujących uprawnień przez samych zainteresowanych, ich przełożonych oraz funkcjonariuszy i pracowników innych komórek organizacyjnych W-MOSG. Przygotowywanie projektów odpowiedzi, opinii do organów ścigania na zapytania dotyczące funkcjonariuszy;
zakładanie, prowadzenie i bieżące uzupełnianie teczek akt osobowych funkcjonariuszy poprzez włączanie oraz wpisywanie wytworzonych dokumentów związanych ze stosunkiem służbowym poszczególnych funkcjonariuszy celem czytelnego i chronologicznego dokumentowania służby;
dokonywanie archiwizacji oraz klasyfikowania dokumentacji Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia oraz prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich celem dokumentowania okresów absencji chorobowej funkcjonariuszy;
opiniowanie próśb, wniosków i meldunków składanych przez funkcjonariuszy w sprawach osobowych celem nadania biegu sprawie oraz ich właściwego załatwienia.
nanoszenie na roczne karty ewidencji obecności w służbie funkcjonariuszy pozostających w ścisłej kadrze kierowniczej oddziału danych dotyczących przysługujących oraz wykorzystanych urlopów, absencji wynikającej ze zwolnień lekarskich, zwolnień od zajęć służbowych, szkoleń oraz podróży służbowych celem rzetelnego dokumentowania wszelkich przypadków nieobecności w służbie bądź w stałym miejscu pełnienia służby;
wspomaganie czynności lokalnego administratora bezpieczeństwa zbioru w Wydziale Kadr i Szkolenia określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w W-MOSG, opiniowanie zasadności nadania uprawnień pracownikom i funkcjonariuszom WKiSz oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych (przetwarzanie zbiorów danych osobowych, dostępu do zbioru, itp.).


Oferujemy:
Umowa o pracę w zastępstwie
Wynagrodzenie brutto: od 2 370 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: średnie ogólnokształcące
Inne wymagania: Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia zawodowego/stażu pracy w sporządzaniu dokumentacji kadrowej,
znajomość: rozdziału 2, 8-11 i 13 ustawy o Straży Granicznej, rozporządzenia Ministra MSWiA w sprawie zakresu i trybu udzielania zwolnień od zajęć służbowych funkcjonariuszom SG,
znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
umiejętność posługiwania się komputerowymi pakietami biurowymi,
umiejętność pracy w zespole,
łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
umiejętność argumentowania,
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

d o d a t k o w e:
preferowane doświadczenie zawodowe w sporządzaniu dokumentacji kadrowej w pracy w administracji publicznej,
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub tajne,
umiejętność działania w sytuacjach znacznego, okresowego spiętrzenia zadań.Dane Pracodawcy
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Polska
warmińsko-mazurskie
kętrzyński
Kętrzyn
Kętrzyn Gen. Władysława Sikorskiego 78

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.89 750 30 83
email:
www.wm.strazgraniczna.pl

Telefon: 89 750 30 83

QR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV