admin
15-11-17 0 Odsłon

Praca na stanowisku:GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/A
główny księgowy

Miejsce Pracy
Bolesława Chrobrego 45, 76-032 Mielno, powiat: koszaliński, woj: zachodniopomorskie

Obowiązki:
Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych. Prowadzenie rozliczeń z ZUS i US, 4. Przygotowanie składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnym. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki. Opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej. Przestrzeganie zapisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz tajemnicy służbowej. Nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy Prawo zamówieniach publicznych. Sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa. Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów. Przygotowywania i przekazywania do ZUS wniosków pracowników ubiegających się o renty i emerytury. Przygotowywanie i
rozliczenie inwentaryzacji. Zapewnienie terminowego ściągania należności. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki. Prowadzenie rejestru dokumentów w obrębie prowadzonych spraw. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora CKM należą o kompetencji głównego księgowego

Oferujemy:
Umowa o pracę na okres próbny
Wynagrodzenie brutto: 4 800 - 5 000 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Wykształcanie wyższe ekonomiczne lub studia ekonomiczne podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniiej praktyki zawodowej w księgowości, ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalną szkołę i co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości, wpis do rejestru biegłych rewidentów, certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Wymagania niezbędne 1. Głównym księgowym, zgodnie zUstawą o finansach publicznych, może być osoba, która: 1) Posiada obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2016 poz.902 ze zm.) , 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne; 4) nie miała orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, 5) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego; 6) Cieszy się nieposzlakowaną.wymagania preferowane: 1.Doświadczenie w pracy księgowego w jednostce sektora finansów publicznych. 2. Znajomość przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych,płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, 3. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, ustawy o ochrony danych osobowych, 4. Posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia, 5. Umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE (między innymi Word, Excel, Outlook Express), Internetu, oraz programu księgowość LeftHand). 6. Mile widziany co najmniej 3 letni staż pracy w dziale księgowości w jednostce samorządu terytorialnego lub w dziale księgowości innej jednostki sektora finansów publicznych. 7. Znajomość przepisów dotyczących zasad korzystania środków unijnych 8. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność, 9. Predyspozycje do pracy na stanowisku głównego księgowego. Wymagana znajomość prawa, w zakresie: a) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, b) Ustawy o finansach publicznych, c) Ustawy o rachunkowości d) Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dane Pracodawcy
CENTRUM KULTURY W MIELNIE
Polska
zachodniopomorskie
koszaliński
Mielno
Mielno Bolesława Chrobrego 45

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.
email:kontakt@ckm.mielno.plQR code

Inne oferty pracy:

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV