admin
11-01-19 0 Odsłon


Praca na stanowisku:ASYSTENT RODZINY
asystent rodziny

Miejsce Pracy
RYNEK 10, 36-050 Sokołów Małopolski, powiat: rzeszowski, woj: podkarpackie

Obowiązki:
Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


Oferujemy:
Umowa zlecenie/Umowa o świadczenie usług
Wynagrodzenie brutto: od 15 PLN


Opis


Wymagania
wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Asystentem rodziny może być osoba, która posiada obywatelstwo polskie oraz wykształcenie:
Wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub Wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną;
Prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;
Znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".


staż pracy ogółem: lata: 1

Dane Pracodawcy
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Polska
podkarpackie
rzeszowski
Sokołów Małopolski
Sokołów Małopolski RYNEK 10

Kontakt
sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
tel.177729209
email:sokolow@ops.net.pl


Telefon: 177729209

QR code

Inne oferty pracy:

BuyCoinNow

miracle telecom


Donate Bitcoin

Kategorie

Strona główna - Oferty Pracy

Polecane


Praca.eua.pl - Oferty pracy z Polski oraz zagraniczne, Baza CV